Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 1. Web IT for You: Web IT for You, gevestigd te Huizen, KvK-nummer 92693458.
 2. Klant: degene met wie Web IT for You een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Web IT for You en Klant samen.
 4. Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Web IT for You.
 2. Web IT for You en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
 3. Web IT for You en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.

Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van Web IT for You zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij er een andere termijn in het aanbod of de offerte staat.
 3. Aanvaardt de Klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij Web IT for You en de Klant dit schriftelijk afspreken.

Artikel 4 – Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, mag Web IT for You de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding intrekken, zonder dat de Klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de Klant verbindt Web IT for You slechts, nadat de Klant deze schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd.

Artikel 5 – Prijzen

 1. Web IT for You hanteert prijzen in euro’s, inclusief btw en eventuele overige kosten zoals administratie-of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken. Als kleine ondernemer die deelneemt aan de Kleineondernemersregeling (KOR), zijn prijzen vrijgesteld van btw conform de geldende regelgeving.
 2. Web IT for You mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen. Eventuele wijzigingen in prijzen als gevolg van veranderingen in de KOR-status zullen ook worden gecommuniceerd aan de Klant.
 3. Web IT for You en de Klant spreken voor een dienstverlening een totaalbedrag als richtprijs af. tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken. Als deelname aan de KOR van invloed is op de prijsstelling, zal dit worden vermeld in de overeenkomst tussen Web IT for You en de Klant.
 4. Web IT for You mag tot 10% van de richtprijs afwijken. Bij wijzigingen in de KOR-status die van invloed zijn op de prijs, zal Web IT for You de Klant tijdig informeren over de nieuwe prijsstructuur.
 5. Web IT for You moet de Klant op tijd laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen. Deze communicatie omvat ook eventuele wijzigingen in de KOR-status en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de prijsstelling.
 6. De Klant mag het deel van de opdracht dat boven de richtprijs(vermeerderd met 10%) uitkomt laten vervallen, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen. Dit geldt ook voor eventuele prijsaanpassingen als gevolg van veranderingen in de KOR-status.
 7. Web IT voor You mag de prijzen jaarlijks aanpassen. Deze aanpassingen kunnen ook het gevolg zijn van wijzigingen in de KOR-status, die aan de Klant worden gecommuniceerd voorafgaand aan de ingang ervan.
 8. Web IT for You zal prijsaanpassingen meedelen aan de Klant voorafgaand aan de ingang ervan, inclusief eventuele wijzigingen als gevolg van veranderingen in de KOR-status.
 9. Een consument mag de overeenkomst met Web IT for You opzeggen wanneer hij het niet eens is met de prijsverhoging, inclusief prijsverhogingen als gevolg van veranderingen in de KOR-status.

Artikel 6 – Betalingen en betalingstermijn

 1. Web IT for You mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen.
 2. De Klant moet een betaling achteraf binnen 14 dagen na levering hebben voldaan.
 3. De betalingstermijnen die Web IT for You hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat Web IT for You aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.
 4. Web IT for You mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidsstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 7 – Gevolgen te late betaling

 1. Betaalt de Klant niet binnen de afgesproken termijn, dan mag Web IT for You de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening brengen vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de Klant in verzuim is, moet hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding betalen aan Web IT for You.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de Klant niet op tijd betaalt, mag Web IT for You zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant heeft betaald.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van Web IT for You op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Web IT for You, dan moet hij nog steeds de afgesproken prijs betalen.

Artikel 8 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Web IT for You voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Web IT for You mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen.
 3. De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel voorschot door de Klant.
 4. De Klant moet ervoor zorgen dat Web IT for You op zijn tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Zorgt de Klant er niet voor dat Web IT for You tijdig kan beginnen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Klant.

Artikel 9 – Informatieverstrekking door de Klant

 1. De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Web IT for You.
 2. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Wanneer en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert Web IT for You de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Web IT for You redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.

Artikel 10 – Duur overeenkomst dienst

 1. De overeenkomst tussen Web IT for You en de Klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of anders wordt afgesproken.
 2. Wanneer de Klant een overeenkomst voor bepaalde tijd aangaat, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, of een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, waardoor de overeenkomst automatisch eindigt.

Artikel 11 – Opzeggen dienst voor onbepaalde tijd

 1. De Klant kan een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd opzeggen met een opzegtermijn van 2 maanden.
 2. Een consument mag een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.

Artikel 12 – Vrijwaring

 1. De Klant vrijwaart Web IT for You tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door Web IT for You geleverde producten en/of diensten.

Artikel 13 – Klachten

 1. De Klant moet een door Web IT for You geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant Web IT for You daarvan op de hoogte stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming.
 3. Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming Web IT for You hiervan op de hoogte stellen.
 4. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Web IT for You hierop gepast kan reageren.
 5. De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en Web IT for You.
 6. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat Web IT for You andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

Artikel 14 – Ingebrekestelling

 1. De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan Web IT for You.
 2. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling Web IT for You ook daadwerkelijk op tijd bereikt.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid Klant

 1. Wanneer Web IT for You een overeekomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid Web IT for You

 1. Web IT for You is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijft wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Wanneer Web IT for You aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
 3. Web IT for You is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
 4. Wanneer Web IT for You aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding, of opschorting.

Artikel 17 – Vervaltermijn

 1. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Web IT for You vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 18 – Ontbinding

 1. De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Web IT for You toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Web IT for You nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Web IT for You in verzuim is.
 3. Web IT for You mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Web IT for You kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.

Artikel 19 – Overmacht

 1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Web IT for You door de Klant niet aan Web IT for You kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht.
 2. Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:
  • een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
  • wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
  • stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- of telecomstoringen
  • computervirussen
  • stakingen
  • overheidsmaatregelen
  • vervoersproblemen
  • slechte weersomstandigheden
  • werkonderbrekingen
 3. Wanneer zicht een overmachtsituatie voordoet waardoor Web IT for You 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Web IT for You kan nakomen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als Web IT for You de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken.
 5. Web IT for You hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer Web IT for You hiervan voordeel heeft.

Artikel 20 – Wijziging overeenkomst

 1. Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en Web IT for You de overeenkomst aanpassen.

Artikel 21 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. Web IT for You mag deze algemene voorwaarden wijzigen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Web IT for You altijd doorvoeren.
 3. Ingrijpende wijzigingen zal Web IT for You zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.
 4. Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen.

Artikel 22 – Overgang van rechten

 1. De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met Web IT for You aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van Web IT for You.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel 23 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichts in de buurt komt van wat Web IT for You bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 24 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en Web IT for You is Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Web IT for You is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en Web IT for You, tenzij de wet iets anders bepaalt.

Algemene voorwaarden opgesteld op 14 februari 2024.

Scroll naar boven